Banubhai Manorbhai patel(Balisana) na matrushri Narmadaben Manorbhai patel nu nidhan thayel chhe.sadagata nu besanu 22/1/17 ne ravivar na roj Jevatani pati ni vadi-Balisana rakhel chhe.time-11:00 thi 2:00

News & Events

Birthday & Anniversary

YANABEN GIRISHKUMAR PATEL Many Many Happy Return of the day

TITHIBEN TEJASBHAI PATEL Many Many Happy Return of the day

MANILAL HARKHACHAND PATEL Many Many Happy Return of the day

ASHVINABEN SUNILBHAI PATEL Many Many Happy Return of the day

MANISHBHAI ISHVARBHAI PATEL Many Many Happy Return of the day