આપના પરીવારમાં કોઇ વડીલની ઉંમર ૭૫ વર્ષ કે તેથી વધારે હોય તો સમાજના પ્રમુખ કે મંત્રીશ્રી પાસે વડીલ વંદના કાર્યક્રમ માટે નામ નોંધાવવું.

News & Events

Birthday & Anniversary

NIMISHABEN RAVINDRABHAI PATEL Many Many Happy Return of the day

PRATHAM TUSHARBHAI PATEL Many Many Happy Return of the day

PRINCE HASHMUKHBHAI PATEL Many Many Happy Return of the day

DARDH TEJASKUMAR PATEL Many Many Happy Return of the day